Спомениците на кралот Александар Караѓорѓевиќ и Петар Караѓорѓевиќ на почетокот на камениот мост, на местото каде што денес се спомениците на Гоце Делчев и Даме Груев. Офицерскиот дом во позадина.

Спомениците на кралевите од династијата Караѓорѓевиќ биле поставени во 1937-та година, а отстранети во 1941 година од страна на бугарската управа по распадот на кралството Југославија во Априлската војна.