Ајде се провикнал турскиот паша!
Ајде се провикнал турскиот паша,
Од панаѓуриште,
Одете ја фанете ја Рајна Поп Ѓорѓиева
Жива ја доведете/2
Нема да ја колиме, нема да ја бесиме,
Само ќе ја прашаме,
Кој го соши бајракот и му тури знакот,
Смрт или слобода?/2
Луто се налути Рајна Поп Ѓоргиева,
Рајна војводата.
Сакате ме колете, сакате ме бесите,
Јас го сошив бајракот./2
Јас го сошив бајракот и му турив знакот,
Смрт или слобода./
Смрт или слобода за Македонија
Земја поробена!/2

Костадинка Палазова